ฟังวิทยุออนไลน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เร่งเยียวยาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังน้ำลด

นนี้ (๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖) นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบประชาชน ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนกว่า ๕๐๐ คน เข้าร่วมงาน

ภายในงานมีการออกหน่วยบริการด้านเกษตรเป็นจำนวนมาก ได้แก่ บริการความรู้และแก้ไขปัญหาเกษตรแบบครบวงจรในรูปแบบคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ , บริการให้คำปรึกษาหนี้นอกระบบด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน , บริการสาธิตและฝึกปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช , การแสดงผลผลิตทางการเกษตรของ Smart farmer และ Young Smart farmer กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรแปลงใหญ่ , บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว , บริการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ ,บริการให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานปฏิรูปที่ดิน , บริการให้ความรู้เรื่องแผนพัฒนาแหล่งน้ำ , บริการให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน , การใช้ Appication Smart me , นิทรรศการแมลงศัตรูพืช , นิทรรศการด้านการประมง , บริการตรวจวิเคราะห์ดิน , บริการสาธิตการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ , บริการให้ความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหม , บริการความรู้ด้านยางพารา , บริการความรู้ส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) บริการตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรฟรี นอกจากนี้ ยังมีการมอบปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้าผัก ต้นพันธุ์ไม้ผล สารเร่ง พด. จุลินทรีย์บำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงปลา และ ถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย 

สำหรับจังหวัดหนองบัวลำภู เกิดฝนตกหนักในช่วงวันที่ 15-17 กันยายน 2566 เกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ในพื้นที่ 6 อำเภอ 44 ตำบล 192 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่คาดว่าจะเสียหาย 3,937 ครัวเรือน พื้นที่ประสบภัย 39,327 ไร่ การจัดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบประชาชน” เป็นการเร่งเยียวยาและฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำลด หากเกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับภายในงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบประชาชน” และนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรของตนเองก็จะสามารถทำให้เกษตรกรมีอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรโดยเน้นการป้องกันไม่ว่าจะเป็นโรคพืช โรคสัตว์ หรือปัญหาอุทกภัย แต่หากเกษตรกรรายใดได้รับความเดือดร้อนหรือประสบปัญหาทางการเกษตรหรือประสบอุทกภัย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องเร่งเข้าไปสำรวจดูแลเยียวยาฟื้นฟูเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพต่อไปได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar