ฟังวิทยุออนไลน์

กฐินพระราชทานวัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่นายพิศาล เชยกำแหง ที่ปรึกษาอาวุโส สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสืบทอดประเพณีกฐินในพระพุทธศาสนาและเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ มีพระเทพวัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัด/เจ้าอาวาสวัดศรีสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี พร้อมกับพ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชน โดยมียอดเงินกฐินพระราชทานในครั้งนี้เป็นเงิน 579,973.-บาท

วัดศรีสระแก้ว เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2513 มีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา ได้รับบริจาคที่ดินสร้างวัดจากนายอ่อนสา แก้วประสิทธิ์ และนายแก้ว สารีพันธ์ เดิมตั้งชื่อว่าว่า “วัดศรีสาแก้ว” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด ต่อมากร่อนเสียงเป็น "วัดศรีสระแก้ว" ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 วัดศรีสระแก้วได้รับการยกฐานะจากวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปัจจุบันมีพระเทพวัชรวิสุทธิ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar