ฟังวิทยุออนไลน์

หนองบัวลำภู ทำ MOU ขับเคลื่อนลดละเลิกเหล้าบุหรี่

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเอราวัณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์  จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนนโยบายลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง จำนวน ๒๕ หน่วยงาน เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ และ เขต ๒ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอนากลาง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอโนนสัง อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนาวัง หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และ เครือข่ายงดเหล้าจังหวัด

พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมเหล้า บุหรี่ ส่งเสริมให้ประชาชนลดละเลิกการดื่มเหล้าการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัยให้เป็นหมู่บ้านชุมชนปลอดเหล้าบุหรี่อย่างยั่งยืน และ เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมให้ประชาชนลดละเลิกการดื่มเหล้าการสูบบุหรี่อย่างเข้มแข็ง ก็จะสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่มีสาเหตุจากการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ลงได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag