ฟังวิทยุออนไลน์

หนองบัวลำภูประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2566

ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู (17 พฤศจิกายน 2566) นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2566 มีนางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู  พร้อมรายงานความก้าวหน้าการขอรับเงินรางวัลและเงินค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และด้านการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลการค้ามนุษย์ มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2567 ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ ด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูลการค้ามนุษย์ สำหรับจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นจังหวัดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างจังหวัดเลย อุดรธานี และขอนแก่น ซึ่งอาจเป็นทางผ่านของขบวนการค้ามนุษย์หรืออาจเป็นแหล่งพักพิงของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ  กลุ่มเป้าหมาย คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคม เครือข่ายอาสาสมัคร  รวม 600 คน งบประมาณ 360,680 บาท และ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการถูกล่อลวงและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสื่อออนไลน์สำหรับเยาวชน  กลุ่มเป้าหมาย คือ สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/อำเภอ สมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส รวม 350 คน งบประมาณ 228,200 บาท 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag